Giải thích ID mã vận đơn

Giải thích ID mã vận đơn